Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledat

Odběr novinek

Stanovy UCHO, z.s.

I.Název, sídlo, působnost a charakter spolku

Název spolku je UCHO, z.s. (dále jen spolek).

Sídlo spolku: Tlumačov 35, 344 01 Domažlice.Působnost spolku je především v obci Tlumačov.

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Spolek je dobrovolné společenství osob, které se zabývá podporou aktivního a kreativního trávení volného času dětí i dospělých, podporou osob s hendikepem a v neposlední řadě ochranou přírody a trvale udržitelným rozvojem obce.

II.Základní cíle

 1. Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů, což je hlavním posláním spolku.
 2. Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit.
 3. Podpora kreativní tvorby, neprofesionálních uměleckých a řemeslných aktivit.
 4. Podpora aktivního života v obci.
 5. Podpora osob s hendikepem.
 6. Ochrana přírody a krajiny, jakožto i podpora a rozvíjení principů trvale udržitelného rozvoje obce, posilovat pocit sounáležitosti k místu, kde občané žijí a podporovat spoluodpovědnost za stav prostředí.
 7. Získávat a předávat odborné poznatky v oblasti zdraví, ekologie, veřejného a neziskového sektoru.
 8. Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti.

 III.Formy činnosti

 1. Pořádání veřejných společenských a sportovních akcí, soutěží, tvořivých dílen, workshopů a kurzů pro děti a dospělé.
 2. Pořádání vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů, kurzů apod.
 3. Pořádání charitativních akcí.
 4. Provozování sociálních služeb pro hendikepované děti.
 5. Fundraising a psaní projektů, grantů apod. vycházející především z komunitní metody, realizace dlouhodobých projektů.
 6. Spolupráce s místní samosprávou.
 7. Výchovné využití regionu z hlediska ekologického a historického aspektu – péče o významné krajinné prvky, kulturně historické památky apod., ekologické aktivity.

IV.Členství

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí nového člena na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení, je-li e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, krátký popis, jak by se ve spolku mohl realizovat a vlastnoruční podpis žadatele.

Členská schůze o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi, nejpozději však do 30 dní od podání přihlášky.

Práva a povinnosti člena spolku:

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
 • aktivně se účastnit naplňování cílů a poslání spolku,
 • účastnit se zasedání členské schůze,
 • spolupodílet se na rozhodování spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
 • volit výbor a další orgány spolku a být do těchto orgánů volen,
 • jednat v souladu s cíli spolku, dodržovat stanovy a svým chováním nepoškozovat dobré jméno spolku.

Zánik členství:

 • členství zaniká na základě písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku,
 • úmrtím,
 • nezaplacením členských příspěvků,
 • člen může být vyloučen pro hrubé porušování stanov, a pokud se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí,
 • člen může být vyloučen pro hrubé porušení lidské etiky a morálky, a pokud svým jednáním poškozuje pověst spolku,
 • dále pak pokud soustavně neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva a napomenutí výboru,
 • vyloučení člena rozhoduje statutární orgán,
 • vyloučenému členovi spolku se doručí rozhodnutí o vyloučení.

V.Orgány spolku

Organizační strukturu spolek tvoří:

 1. členská schůze,
 2. výbor a předseda spolku,
 3. revizor spolku

VI.Členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti členské schůze náleží:
 • určit hlavní zaměření spolku a jeho koncepci činnosti na další období,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schválit výsledek hospodaření spolku a revizní zprávu,
 • hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
 • rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 • zvolit na pětileté funkční období čtyřčlenný výbor spolku,
 • případně tento výbor odvolat,
 • zvolit revizora spolku,
 • schválit zprávu o činnosti spolku,
 • stanovit výši členských příspěvků,
 • schválit rozpočet spolku na příští období,
 • zvolit členy spolku,
 • rozhodnout o vyloučení člena spolku.
 1. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 2. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy.
 3. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.
 4. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
 5. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
 6. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
 7. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Zasedání členské schůze spolku svolává statutární orgán nejméně jedenkrát do roka.

VII.Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor spolku je čtyřčlenný, jeho funkčním obdobím je 5 let.
 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 2. Mezi pravomoci výboru spolku patří zejména:
 • naplňovat usnesení členské schůze,
 • schvalovat vnitřní řády spolku,
 • hospodařit s majetkem spolku,
 • svolávat a organizovat setkání členské schůze,
 • rozhodování o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních poměrů osob, kteří zabezpečují činnost spolku,
 • příprava zprávy o činnosti za minulé období,
 • návrh rozpočtu na další období,
 • případné návrhy změn stanov, návrh cílů a další činnosti.
 1. Jménem spolku samostatně jednají předseda, případně místopředseda.
 2. Činnost výboru řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

XIII.Revizor spolku

 1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím je pět let.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

IX.Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací.
 2. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a dotacemi. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

X.Zánik spolku

K zániku spolku může dojít:

 1. Zrušením spolku
 2. Likvidací spolku
 3. Fúzí spolků
 4. Rozdělením spolku

Zánik spolku bude řešen dle platných právních předpisů

XI.Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na výroční členské schůzi dne 25. 1. 2014.