Kalendář akcí

prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Vyhledat

Odběr novinek

Veřejný závazek

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Centra Ouško je umožnit dětem se zdravotním postižením zdokonalovat své dovednosti, poskytovat pomoc a podporu v oblasti jejich vzdělávání, rozvoje, pomoci s jejich začleněním do společnosti, být jejich oporou při hájení jejich práv, aktivně se podílet na smysluplném vyplnění jejich volného času a snažit se zabránit jejich vyloučení ze společnosti na základě hendikepu.

Cílem služby je, aby naši uživatelé mohli žít co nejvíce běžným životem v jejich přirozených sociálních skupinách.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 1 do 15 let se zdravotním postižením:

tondas mentálním postižením

tondas kombinovaným postižením

tondas narušenou komunikační schopností

Služba je poskytována zdarma – jde o službu sociální prevence dle § 66, zákona č. 108/2006 Sb.

Kapacita služby – je 15 dětí týdně, 1 dítě okamžitě.

Forma služby - Sociálně aktivizační služby Centra Ouško jsou poskytovány idividuální formou, prostřednictvím individuálních setkání, která probíhají na adrese Centra Ouško, Masarykova 11, Kdyně. Každé setkání se řídí individuálními potřebami uživatelů, jejich dovednostmi a znalostmi, oblastmi s potřebou podpory a pomoci.

Stavíme na:

1) schopnosti komunikovat

tondarozvíjet komunikační dovednosti dětí

tondanabídnout nové vzory chování

tondazvyšovat sociální dovednosti uživatelů

2) být podle svých možností soběstačný

tondanácvik praktických dovedností a získání tak většísebedůvěry a nezávislosti uživatelů

tondarozvíjet schopnosti a soběstačnost uživatelů

3) být součástí společnosti

tondausnadnit a podpořit nenásilný nástup do procesu školního vzdělávání

Chceme:

tondaumožnit smysluplně a užitečně trávit volný čas

tondaposkytovat potřebné informace a podporu uživatelům

tondaposkytnout pomoc při hájení uživatelových práv

tondarozvojem nebo udržováním osobních a sociálních dovedností, usnadnit začlenění uživatelů do běžné společnosti

tondazprostředkovat uživateli kontakt se společenským prostředím

tondapodpořit začlenění a setrvání uživatelů v jejich přirozených sociálních skupinách

Základní činnosti:

tondazprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací, volnočasové aktivity)

 tonda sociálně terapeutická činnost (rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 tonda pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelé:

tondavycházíme z individuálních potřeb uživatelů

tondarespektujeme individualitu každého uživatele a jeho svobodnou vůli

tondazachováváme uživatelovu lidskou důstojnost

tondaaktivně zapojujeme uživatele do činností, rozvíjíme tak spolupráci i samostatnost

tondamotivujeme uživatele k činnostem, které jej nevedou k prohlubování či setrvávání v jeho nepříznivé situaci

tondaposilujeme a podporujeme uživatelovu snahu o sociální začlenění

tondarespektujeme lidská práva uživatele a jeho zájmy, přání

tondadbáme na rovný přístup bez diskriminace

tondactíme právo uživatele si stěžovat

Pracovníci:

tondaCtíme Etický kodex sociálních pracovníků ČR

tondaRespektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tondaRespektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tondaRovný přístup v pracovním kolektivu

tondaÚčastníme se supervize a dalšího vzdělávání

tondaCtíme Listinu základních práv a svobod